Adres

Privacy Statement De Brug Personeel B.V.

De Brug Personeel B.V. (nader te noemen: De Brug) is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens.
Wij verzamelen persoonsgegevens van je voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals Werving en Selectie, bemiddeling, uitzenden, detacheren, payroll, persoonlijke ontwikkeling, salarisadministratie en algemene personeelszaken.

Website
Persoonsgegevens die je op de site achterlaat, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die je zelf actief hebt achtergelaten. De gegevens worden niet verspreid onder derden.

Bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij worden onder andere het IPadres van de computer, de aangeklikte informatie en het moment van inloggen geregistreerd. We gebruiken deze gegevens alleen om de statistieken op de website te bekijken en de website te verbeteren op basis van de wensen van de bezoekers. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Persoonsgegevens worden pas verwerkt wanneer je deze zelf achterlaat op onze website of wanneer je je inschrijft bij ons op kantoor.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en op welke manier onze website wordt gevonden (welke zoekwoorden er bijvoorbeeld in verschillende zoekmachines worden gebruikt). Ook gebruiken we Google Analytics om de site aan te passen aan de behoefte van de bezoeker. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Als je je als werkzoekende inschrijft

Je gegevens worden verwerkt om:
Je aanbiedingen te kunnen doen of informatie te verstrekken over een mogelijk passende vacature. Je bijvoorbeeld nieuwsbrieven of andere informatiemails te versturen.
Je geschiktheid en beschikbaarheid te bekijken voor eventuele bemiddeling naar vast of tijdelijk werk.
Als je bij ons in dienst komt, een arbeidsrelatie met je aan te gaan en daarvoor administratie uit te voeren.
De re-integratie verplichtingen na te komen wanneer deze verplicht zijn.
Om een opdracht met een opdrachtgever vast te kunnen leggen in een overeenkomst.
Voor het werken aan je toekomst, je persoonlijke ontwikkeling, eventuele opleiding etc.
Voor managementdoelen zoals bijvoorbeeld het voeren van interne controles of bij accountantscontroles.
Om eventuele subsidies of premiekortingen aan te vragen.
Aan kwaliteitsnormen te voldoen, bijvoorbeeld NEN 4400-1.
Onze wettelijke verplichtingen na te komen bij indiensttreding, waaronder maar niet beperkt tot: Bijvoorbeeld: controle op identiteit, fiscale en socialezekerheidswetgeving, arbeidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

De gegevens die verwerkt worden
NAW-gegevens, geboortegegevens, leeftijd, geslacht, nationaliteit, BSN, ID bewijs, CV, gegevens over trainingen en opleiding en/of testen die je hebt gevolgd, gegevens over beschikbaarheid en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor personeels-, salaris- of verzuimregistratie.
Wij leggen geen “bijzondere persoonsgegevens” vast, onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan: ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Als dit wel het geval is dan is dat uitsluitend het geval wanneer dit een wettelijke verplichting is.

Met wie worden gegevens gedeeld
Het kan zijn dat je gegevens doorgegeven worden aan bij voorbeeld een opdrachtgever, een leverancier van De Brug, overheidsinstanties, andere zakelijke relaties of andere gevallen waarin wij worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis.
Het verstrekken van de persoonsgegevens aan anderen zoals hierboven benoemt, gebeurd altijd met een gerechtvaardigd belang, vanuit een wettelijke verplichting of ter uitvoering van een overeenkomst. De doelen zijn hierboven benoemt.

Hoelang worden de gegevens bewaard
Voor het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij de wettelijke termijnen die daarvoor gelden als u in dienst bent.
Als u door ons bemiddeld wordt, worden uw gegevens in elk geval na één jaar verwijderd als er geen succesvolle bemiddeling heeft plaatsgevonden. Je kunt ook te allen tijde aangeven dat je niet langer bemiddeld wenst te worden door De Brug. Je gegevens zullen op dat moment ook verwijderd worden.

Persoonsgegevens van medewerkers bij zakelijke relaties
De Brug kan persoonsgegevens verwerken van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en andere relaties/instanties bijvoorbeeld.
Deze gegevens worden verwerkt om een zakelijke relatie aan te gaan, te onderhouden, voor het doen van aanbieden of het verstrekken van informatie.
De gegevens die worden verwerkt zijn: Naam, contactgegevens en functie.

Inzage/wijzigingen
Je hebt het recht om je gegevens in te zien die wij verwerken en deze te wijzigen. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen en op verzoek zullen wij de gegevens wijzigen of verwijderen. Let wel, het verwijderen kan alleen als er geen wettelijke verplichting of andere grond is op basis waarvan wij de gegevens hebben verwerkt.
Ook als je geregistreerd bent bij ons als contactpersoon van bijvoorbeeld een zakelijke relatie heb je recht op inzage en wijziging. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen.

Beveiliging:
Wij doen er alles aan op de verwerkte gegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit bijvoorbeeld doordat alleen geautoriseerde mensen toegang hebben tot gegevens. We beveiligen met fysieke, administratieve, organisatorisch en technische maatregels. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn we met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in dit privacy statement. Voor de meest actuele versie, raadpleeg daarvoor onze website.
Deze versie is van Mei 2018